Krav på vinterdäck, snökedjor, snösockor mm

I de flesta EU-länderna är det inte obligatoriskt att ha vinterdäck på bilen, men det finns undantag… Innan semestern kan det löna sig att skaffa sig en överblick över situationen i varje Europeiskt land, på Island och i Norge. 28 EU-länder besvarade följande frågor:

• Är vinterdäck obligatoriska eller inte?
• Om inte, finns det speciella områden (eller varningsskyltar längs vägen) där vinterdäck behövs?
• Är dubbdäck tillåtna?

Länder där vinterdäck är obligatoriska enligt lag

Estland
Vinterdäck är obligatoriska i Estland från och med den 1 december till den 1 mars. Vinterdäck är tillåtna från och med den 15 oktober till den 31 mars. Under exceptionella väg- och väderförhållanden är det tillåtet att använda dubbdäck mellan den 1 oktober till den 30 april.

Under perioden 1 maj till 1 oktober är det förbjudet att köra fordon med dubbdäck.
Vinterdäck utan dubbar (allvädersdäck) får användas året runt.

Finland
I Finland är vinterdäck obligatoriska från och med den 1 december till slutet av februari. Dubbdäck får användas från och med den 1 november till den första måndagen efter påsk. Däckens mönsterdjup måste vara minst 3 mm. Dessa bestämmelser gäller även bilar som är registrerade utomlands.

Slovenien
Från och med den 15 november till den 15 mars samt före och efter dessa datum under vinterväglag (t.ex. snöfall, isbeläggning, etc.) måste privatbilar och fordon upp till 3,5 ton ha vinterutrustning enligt följande:

– vinterdäck på alla fyra hjulen eller
– sommardäck på alla fyra hjulen + snökedjor i bagageutrymmet

I båda fallen måste däckens mönsterdjup vara minst 3 mm.
Fordon som är tyngre än 3,5 ton måste ha vinterdäck åtminstone på de drivande hjulen eller sommardäck på alla fyra hjulen + snökedjor i bagageutrymmet.

Undantag: I kustregionen är tillräcklig vinterutrustning sommardäck med ett mönsterdjup på minst 3 mm (snökedjor i bagageutrymmet är inte ett krav). Men under vinterväglag (t.ex. snöfall, isbeläggning, etc.) måste snökedjor monteras på de drivande hjulen.
Denna bestämmelse gäller även fordon med utländska registerplåtar men endast under vinterväglag.

Lettland
I Lettland ska alla fordon mellan den 1 december och den 1 mars vara utrustade med däck som lämpar sig för körning i vinterväglag. Under perioden 1 maj till 1 oktober är det förbjudet att använda fordon med dubbdäck. Dessutom bör vinterdäcken ha ett mönsterdjup på minst 4 mm.

Sverige
Mellan den 1 december och den 31 mars är det obligatoriskt att ha vinterdäck eller motsvarande utrustning. Under den obligatoriska perioden måste däcken ha ett mönsterdjup på minst 3 mm. Dessa regler gäller även utländska bilar som körs genom Sverige.
Alla släpvagnar som är anslutna till ett fordon måste uppfylla bestämmelserna gällande vinterdäck.
Om fordonet har vinterdäck måste även släpvagnen ha det. Om fordonet har friktionsdäck går det bra att använda friktionsdäck eller dubbdäck.
I Sverige är dubbdäck tillåtna mellan den 1 oktober och den 15 april, eller då vinterväglag råder eller väntas uppstå.
Från och med den 1 januari 2013 ska tunga lastbilar, tunga bussar och privatbilar i klass II (husbilar) med en total vikt på över 3,5 metriska ton ha vinterdäck eller motsvarande utrustning på fordonets drivande hjul när vinterväglag råder på vägarna under perioden 1 december till 31 mars. Tunga fordon ska ha ett mönsterdjup på minst 5 millimeter på alla däck då vinterväglag råder på vägarna. Detta krav gäller inte anslutna släpvagnar.

Länder där vinterdäck är obligatoriska om väderförhållandena så kräver

Österrike
Vinterdäck I Österrike måste alla fordon vara utrustade med vinterdäck mellan den 1 november och den 15 april om väderförhållandena så kräver. Vinterdäck måste finnas på alla hjul när vägarna är täckta av snö eller is. Däcken måste ha en av de sedvanliga markeringarna såsom M+S, M.S. eller M&S och ha ett mönsterdjup på minst 4 mm för radialdäck (de vanligaste däcken) och ett mönsterdjup på minst 5 mm för diagonaldäck. Alternativt ska fordon med sommardäck har kedjor. Se nedan.
Däckets ståldubbar får inte sticka ut mer än 2 mm utanför däckets mönster och måste sitta fast ordentligt i däcket för att undvika skador på vägbeläggningen och andra fordon.
Föraren ansvarar enligt lag för användningen av nödvändig vinterutrustning. Därför är det viktigt att kontrollera att sådan utrustning ingår i alla hyrbilar. Denna bestämmelse gäller både fordon registrerade i Österrike och fordon registrerade utomlands.
Dubbdäck får endast användas från och med den 1 oktober till den 31 maj. Lokala specialbestämmelser kan dock förlänga denna period. Dessa bestämmelser gäller även tillfälligt importerade fordon.
Dubbdäck får endast användas på fordon med radialdäck i stål vars maximala sammanlagda auktoriserade vikt inte överskrider 3 500 kg och vars maximala axelvikt inte överskrider 1 800 kg. Dubbdäcken måste placeras på alla hjul. Om det bogserande fordonet har dubbdäck, måste släpvagnen också utrustas med dubbdäck på alla hjulen. Fordon som är utrustade med dubbdäck omfattas av särskilda hastighetsbegränsningar (80 km/h utanför bebyggda områden, 100 km/h på motorväg) och måste placera den godkända skylten för dubbdäck baktill på fordonet. Denna skylt fås från bilklubbar, bensinstationer etc. Snökedjor Det är tillåtet att använda snökedjor i stället för vinterdäck om vägen ständigt eller nästan alltid är täckt av snö eller is. Under extrema förhållanden kan myndigheterna kräva att bilar utrustas med snökedjor på de drivande hjulen. Allhjulsdrivna fordon måste utrustas med snökedjor på åtminstone två drivande hjul på samma axel. Den internationella vägskylten används. Den maximala rekommenderade hastigheten är 40 km/h. Du hittar mer information på adressen http://www.bmvit.gv.at/en/verkehr/roads/safety/tyres.html
Mer information om dubbdäck finns på adressen: https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/6/Seite.0602201.html

Tyskland
Förare måste anpassa däcktypen till väderförhållandena. De tyska bestämmelserna preciserades i november 2010. Numera ärvinterdäck (eller allvädersdäck med markeringen M+S) obligatoriska vid snö, isbeläggning eller rimfrost.
Vinterdäck eller allvädersdäck krävs på alla fyra hjulen. Vinterdäck (eller allvädersdäck med markeringen M+S) är också obligatoriska för fordon med två hjul (exempelvis släpvagnar och motorcyklar). Vinterdäcken ska ha ett mönsterdjup på minst 1,6 mm.
Däremot är sommardäck tillåtna om väderförhållandena är mildare än normalt och kommer att förbli sådana under dagens lopp.
I motsats till rykten som sprids – i synnerhet på internet – specificeras i denna bestämmelse varken någon minimitemperatur eller bestämd period som indikerar när fordonen ska utrustas med vinterdäck.
Myndigheterna i Tyskland vill undvika risker som kan uppstå om fordon har utrustning som är olämplig för vinterförhållanden, vilket kan hindra/hejda vägtrafiken och orsaka olyckor. Om en förare bryter mot lagen kan han eller hon få böter (från 40 € upp till 120 € beroende på lagbrottets typ. Exempel: 120 € om föraren orsakar en olycka) och/eller fordonet tas ur bruk. Om en olycka (orsakad av en tredje person eller av föraren själv) inträffar på vintern, kan konsumenten stöta på problem med sin försäkring om han eller hon inte använde lämpliga däck.
Dubbdäck som kan orsaka skador på gatubeläggningen är inte tillåtna.

Rumänien
I Rumänien är vinterdäck obligatoriska på vägar som är täckta av snö, is eller isbeläggning från den 1 november till den 31 mars. Vinterdäcken måste placeras på alla hjul. Däcken måste ha markeringen M+S eller M&S. Vinterdäck måste ha ett mönsterdjup på minst 1,6 mm på minst två tredjedelar av mönsterbredden.
Dubbdäck är tillåtna, men de måste godkännas (bekräftas), vid körning på allmänna vägar täckta med snö, is eller isbeläggning.

Tjeckien
Från den 1 november till den 31 mars måste fordon utrustas med vinterdäck om det finns ett jämnt lager snö, is eller isbeläggning på vägen eller om det med tanke på väderförhållandena kan antas att ett sådant lager kan uppstå på vägen under färden. Dubbdäck är inte tillåtna. För att ett däck ska betraktas som vinterdäck måste mönsterdjupet vara minst 4 mm. För fordon som väger mer än 3 500 kg ska mönsterdjupet vara 6 mm.

Kroatien
I Kroatien är vinterdäck och ytterligare vinterutrustning obligatoriska vid vinterväglag (vinterväglag definieras som förhållanden då vägen är täckt av snö och/eller is). Vad gäller obligatorisk vinterutrustning under vintern måste fordon med en maximal massa på upp till 3,5 ton ha följande:
– 4 vinterdäck (eller M+S) eller 4 sommardäck med ett mönsterdjup på minst 4 mm
– snökedjor i bagageutrymmet.
Vid vinterväglag ska alla fordon i trafik ha ovan nämnda utrustning. Dessutom är frakt av bilar med släpvagn förbjuden under sådana förhållanden.
I undantagsfall kan den minister som ansvarar för trafiken för vissa delar av en viss väg under en viss tid föreskriva att vinterutrustning ska vara obligatorisk för en specifik kategori eller typ av fordon, oberoende av om vinterväglag råder eller inte.
Förare som bryter mot de obligatoriska reglerna vid vinterväglag får böter till ett belopp av cirka 95 €.

Luxemburg
Sedan den 1 oktober 2013 är vinterdäck på bilar obligatoriska i Luxemburg när det finns snö och is på vägen.

Norge
Det är inte i sig obligatoriskt att köra med vinterdäck i Norge, men föraren måste alltid anpassa däcktypen till väderförhållandena. Därför kan man säga att det de facto är (mer eller mindre) obligatoriskt att köra med vinterdäck under vintern i Norge.
Från och med den 1 november (eller den 15 oktober i norra Norge) är det tillåtet att köra med dubbdäck utan att få böter. Däremot är förarna skyldiga att avlägsna dubbdäcken från och med den första måndagen efter annandag påsk. Från och med den 1 november 2013 är det obligatoriskt att ha vinterdäck på tunga fordon (över 3 500 kg) fram till annandag påsk.

Slovakien
Om väderförhållandena så kräver är vinterdäck obligatoriska för fordon (med en massa på mer än 3,5 ton). Väderförhållandena kräver vinterdäck när vägarna är täckta av ett enhetligt lager snö, is eller frost.
Vinterdäck är enligt lag obligatoriska för långtradare (med en massa på mer än 3,5 ton) och bussar (åtminstone en av de drivande axlarna måste vara utrustade med vinterdäck) från den 15 november till den 31 mars.

Länder där vinterdäck är obligatoriska endast om det finns en särskild vägskylt

Frankrike
Vinterdäck är i allmänhet inte obligatoriska, men om det finns en särskild vägskylt (avgörs enligt en speciell förordning) är vinterdäck obligatoriska.

Spanien
I allmänhet är vinterdäck inte obligatoriska i Spanien.
De är obligatoriska endast när en specifik myndighetsbestämmelse gäller eller när det finns en specifik vägskylt (i bergsområdena).
Dubbdäck är tillåtna. Denna typ av däck uppfattas som vinterdäck.

Italien
Vinterdäck är i regel inte obligatoriska i Italien, men om det finns en specifik vägskylt (avgörs enligt en speciell förordning) måste fordonet vara utrustat med snökedjor eller vinterdäck under den period som fastställs på vägskylten.

Länder där vinterdäck inte är obligatoriska

Belgien, Cypern, Malta, Portugal, Grekland
Vinterdäck är inte obligatoriska.

Bulgarien
Vinterdäck är inte obligatoriska. Det är förbjudet att använda dubbdäck. Både sommar- och vinterdäck bör ha ett mönsterdjup på 1,6 mm.
Ungern
I Ungern är det inte obligatoriskt att utrusta bilar med vinterdäck, det rekommenderas endast.

Danmark
Vinterdäck är inte obligatoriska. Dubbdäck är tillåtna från och med den 1 november till den 15 april.

Irland
Vinterdäck är inte obligatoriska i Irland. Dubbdäck är inte olagliga. I Irland bör dubbdäck emellertid endast användas på kompakt snö eller is. Om det upptäcks att en person har använt dubbdäck på asfalt, kan personen åtalas för att ha orsakat skada på vägbeläggningen, vilket är förbjudet enligt irländska vägtrafikbestämmelser.

Island
Vinterdäck är inte strängt obligatoriska i Island under någon period. Bestämmelsen fastställer att snökedjor eller annan vinterutrustning, såsom däck med djupt mönster med eller utan dubbar, ska användas när det finns is eller snö på vägen. Om vintern är mild, kan man i sydvästra Island komma undan med att använda sommardäck hela året, men de populäraste däcken är allvädersdäck med djupt mönster. Dubbar är tillåtna under en viss tid av året men de senaste åren har det diskuterats om användningen borde förbjudas eller begränsas i staden/sydvästra Island, såväl för att begränsa skadorna till vägarna och därmed också begränsa kostnaderna som med tanke på miljö- och hälsoeffekterna till följd av de luftburna partiklarna.
Det finns olika bestämmelser gällande dubbarnas storlek, form, vikt, distribution och tillämpade kraft för fordon under och över 3 500 kg. Snökedjor är förbjudna under förhållanden där de kan orsaka skador på vägarna.

Litauen
Vinterdäck är inte obligatoriska, men mellan den 10 november och den 1 april får sommardäck inte användas. Konsumenter kan använda allvädersdäck. Dubbdäck är inte tillåtna mellan den 10 april och den 1 november. Enligt litauiska bestämmelser ska däckens mönsterdjup vara minst 3 mm för att däcket ska anses som lämpligt för vintersäsongen.

Nederländerna
I Nederländerna är det inte obligatoriskt med vinterdäck på bilen. Nederländska konsumenter köper dock vinterdäck, eftersom många nederländare reser på vintersemester till Frankrike, Tyskland och Österrike. Därför måste de följa reglerna i dessa länder och köpa vinterdäck. ANWB ”kungliga
nederländska turistklubben” (branschorganisation) informerar på sin webbplats konsumenten om vilka regler som gäller i vilka länder beträffande vinterdäck. Det är inte tillåtet att använda dubbdäck i Nederländerna, eftersom de orsakar skador på vägbeläggningen.

Polen
Vinterdäck är inte ett krav enligt lagen, men det är ytterst tillrådligt att använda vinterdäck eller allvädersdäck under vintern på grund av de stränga vintrarna.
I allmänhet är kedjor tillåtna och på vissa bestämda platser är kedjor obligatoriska. På platser där kedjor är obligatoriska finns det skyltar som varnar förarna att snökedjor är nödvändiga. Kedjor får endast användas om vägarna är täckta av is eller snö.
Vid användning av snökedjor krävs skylten C-18 (cirkelformad blå bakgrund med ett hjul utrustat med kedja). Denna bestämmelse upphävs av skylten C-19 (liknar skylten C-18 för tillstånd, med den skillnaden att den korsas av en röd linje). Snökedjor ska monteras på minst två av hjulen på motorfordon.
Dubbdäck är strängt förbjudna i Polen. De får endast användas under vintersportevenemang som rallytävlingar och kappkörningar.

Storbritannien
Vinterdäck är inte obligatoriska, men tillåtna. Snökedjor är tillåtna, liksom dubbdäck. Snösockor är också tillåtna. Se ytterligare riktlinjer nedan, enligt specificeringarna i en färsk, oberoende utvärdering genomförd av Storbritanniens regering.
Ämnet lämpliga däck för fordon i stränga vinterförhållanden har diskuterats i brittiska medier och bland allmänheten som en reaktion på de problem som uppstått på vägarna. I utvärderingen från december 2010, med namnet The Resilience of England’s Transport Systems (”de engelska transportsystemens motståndskraft”) konstaterades att däck inte får användas om de i något hänseende kan skada vägens ytbeläggning. Utvärderingen gav fyra alternativ för däck som kan bytas på fordon i vinterförhållanden:

Vinterdäck.
Dessa fungerar bäst i temperaturer under 7 °C och förslitningen kan vara större än med standarddäck om vinterdäck används under varmare förhållanden. Vinterdäck tillverkas av en mjukare gummisammansättning, vilket gör att de behåller sin flexibilitet i kallt väder, och däckens mönster optimeras också. Detta kan innebära att däcken har fler ”bitande” kanter för att ge ett bättre grepp och bredare mellanrum för att underlätta körning i snö.

Dubbdäck.
Dessa däck används under extrema förhållanden såsom djup snö och tjock is. De bör avlägsnas när förhållandena blir bättre eftersom det är sannolikt att de skadar vägen om de kommer i direktkontakt med beläggningen.

Snökedjor.
Dessa kan användas om man stöter på snö eller is under resans gång, förutsatt att de avlägsnas när förhållandena blir bättre, eftersom de kan skada vägbeläggningen på samma sätt som dubbdäck.

Snösockor.
En textilväv placeras runt däcket för att förbättra greppet på snö och is. Det är i allmänhet enklare att placera snösockor på däcket än snökedjor, men de kanske inte är lika effektiva som snökedjor under alla förhållanden. Det är också mindre sannolikt att snökedjor skadar vägbeläggningen, men de ska ändå avlägsnas när förhållandena blir bättre eftersom de snabbt slits ut och inte fungerar lika bra under normala förhållanden.
Varje beslut att byta däck som fattas av en förare är beroende på körförhållandena och typen av resa. Förare som planerar köra i områden där det ständigt är kallt eller där det finns snö och is under

Transportmyndigheten anser att det inte finns vägande skäl att lagstifta om obligatorisk användning av vinterdäck, men konsumenter kan ändå välja att byta till vinterdäck. Myndighetens uppfattning är att förare i England i regel anser att standarddäcken som medföljer deras fordon har ett mönsterdjup och en däcksammansättning som garanterar god prestanda under ett brett spektrum av förhållanden och kan användas året runt. Frågor som inköpskostnader, förvaring och byte av däck vid bestämda tidpunkter varje år skulle behöva balanseras i förhållande till de möjliga fördelarna. Många fordon i den södra delen av landet skulle endast vid några tillfällen per år uppleva de förhållanden som krävs för att gynnas av vinterdäck.

Senast uppdaterad den 11 november 2013

Signatur Helena o Arly